Lycopodiaceae - lummerväxter

Lycopodiella inundata - Marsh Clubmoss - strandlummer

Lycopodiella inundata - Marsh Clubmoss - strandlummer

Lycopodium annotinum - Interrupted Clubmoss - revlummer

Lycopodium annotinum - Interrupted Clubmoss - revlummer

Lycopodium clavatum - Stag's-horn Clubmoss - mattlummer

Lycopodium clavatum - Stag's-horn Clubmoss - mattlummer