Apocynaceae - oleanderväxter

Asclepias syriaca - Common Milkweed - sidenört

Asclepias syriaca - Common Milkweed - sidenört

Vinca major - Greater Periwinkle - stor vintergröna

Vinca major - Greater Periwinkle - stor vintergröna

Vinca minor - Lesser Periwinkle - vintergröna

Vinca minor - Lesser Periwinkle - vintergröna

Vincetoxicum hirundinaria - White Swallow-wort - tulkört

Vincetoxicum hirundinaria - White Swallow-wort - tulkört