Actinidiaceae - aktinidiaväxter

Actinidia kolomikta - Kolomicta - kameleontbuske

Actinidia kolomikta - Kolomicta - kameleontbuske