Whitefaces

Leucorrhinia dubia - Small Whiteface - myrtrollslända

Leucorrhinia dubia - Small Whiteface - myrtrollslända

Leucorrhinia rubicunda - Ruby Whiteface - nordisk kärrtrollslända

Leucorrhinia rubicunda - Ruby Whiteface - nordisk kärrtrollslända

Leucorrhinia pectoralis - Yellow-spotted Whiteface - citronfläckad kärrtrollslända

Leucorrhinia pectoralis - Yellow-spotted Whiteface - citronfläckad kärrtrollslända

Leucorrhinia albifrons - Dark Whiteface - pudrad kärrtrollslända

Leucorrhinia albifrons - Dark Whiteface - pudrad kärrtrollslända

Leucorrhinia caudalis - Lilypad Whiteface - bred kärrtrollslända

Leucorrhinia caudalis - Lilypad Whiteface - bred kärrtrollslända