Wagtails

Motacilla alba - White Wagtail - sädesärla

Motacilla alba - White Wagtail - sädesärla

Motacilla cinerea - Grey Wagtail - forsärla

Motacilla cinerea - Grey Wagtail - forsärla

Motacilla citreola - Citrine Wagtail - citronärla

Motacilla citreola - Citrine Wagtail - citronärla

Motacilla flava - Western Yellow Wagtail - gulärla

Motacilla flava - Western Yellow Wagtail - gulärla

Motacilla tschutschensis - Eastern Yellow Wagtail - östlig gulärla

Motacilla tschutschensis - Eastern Yellow Wagtail - östlig gulärla